Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky užití serveru WebDeal.cz (dále jen „fórum”) stanovují práva a závazky uživatelů fóra a jeho služeb. Tyto podmínky jsou závazné pro všechny uživatele serveru. Každý uživatel vyslovuje s těmito podmínkami svůj souhlas a to při registraci a/nebo uhrazením poplatku serveru nebo jinými úkony jak je definováno níže.
Registrace na fóru umožňuje rozšíření účtu i na další služby, v takovém případě uživatel souhlasí s podmínkami dané služby při návštěvě daného serveru a/nebo jeho používáním, dobitím kreditu nebo jinými úkony.

2. Definice základních pojmů

Uživatel

Uživatelem fóra se rozumí každý návštěvník, který se na fórum připojí prostřednictvím internetu. Jestli není stanoveno provozovatelem nebo podmínkami jinak, rozumí se uživatelem i registrovaný uživatel. Není-li prokázáno něco jiného, považuje se za uživatele vlastník zařízení, kterému odpovídá IP adresa, z níž došlo k připojení k serveru či využití služeb serveru.

Registrovaný uživatel

Registrovaným uživatelem se rozumí každý uživatel, který se zaregistruje do fóra prostřednictvím registračního rozhraní. Registrovaný uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která se registrovala do fóra WebDeal.cz a/nebo jeho součásti a jehož registrace je schválena provozovatelem prostřednictvím ověřovacího e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu zadanou při registraci či jiným obvyklým způsobem nastaveným na serveru. Registrovaný uživatel může být obchodníkem, prodejcem, prostředníkem.

Obchodník

Obchodníkem se rozumí registrovaný uživatel, který objednává skrze fórum služby nebo se účastní aukcí jako kupec.

Prodejce

Prodejcem se rozumí uživatel, který prostřednictvím fóra prodává své služby nebo produkty (např.: weby, domény, reklama aj,).

Prostředník

Je uživatel, který pomocí provizního programu přivedl alespoň jednoho návštěvníka nebo registrovaného uživatele do fóra WebDeal.cz nebo jeho dalších služeb.

Služba

Službou se rozumí každá služba na fóru, která je dispozici uživatelům fóra. Službou se zejména rozumí obchodní, inzertní a diskuzní funkce fóra.

Klientské služby

Klientskými službami se rozumí služby, které fórum poskytuje výhradně klientovi po složení kreditu, na základě objednávky klienta učiněné prostřednictvím fóra a za provizi a/nebo poplatek, jak je definován níže, za podmínek stanovených pro jednotlivé služby na serveru. Klientskými službami jsou zejména platby aukcí a další poplatky spojené například za různé druhy propagace obchodů. Užívání klientských služeb uživatelům, kteří v den čerpání služby nedosáhli osmnácti let věku, je zakázáno.

Kredit

Kreditem se rozumí finanční částka složená na budoucí úhradu poplatků za užívání služeb fóra a/nebo pro účely platby za objednané služby, vyhrané aukce, propagaci aj, registrovaným uživatelem na účet provozovatele..

Výhra v aukci

Výhrou v aukci se rozumí nejvyšší nabídka, která byla přihozena v průběhu trvání aukce a to pouze skrze aukční rozhraní fóra WebDeal.cz. Při platbě kreditem je aktuální poplatek za převod 5% z ceny aukce.

Provize systému

Provizí systému se rozumí část ceny z uzavřeného obchodu (zejména prostřednictvím aukcí, nabídek nebo poptávek), která je z konečné ceny zakázky stržena a přičtena provozovateli. Tato provize zahrnuje i provizi pro prostředníka, pokud se obchodník anebo prodejce zaregistroval přes něj. Aktuální výše provize je 5% při aukci a 5% při zakázce prostřednictvím nabídek nebo poptávek.

Částka za dokončený obchod nebo zakázku

Takovou částkou se rozumí část ceny z uzavřeného obchodu ponížená o provizi systému, která je přičtená na uživatelův účet ve formě kreditu.

3. Provozovatel

Wobsah s.r.o.
Kaprova 42/14
11000, Praha - Staré Město

IČ: 02492903
DIČ: CZ02492903
Provozovatel je plátcem DPH.

4. Práva a povinnosti provozovatele

4.1 Provozovatel je oprávněn kontrolovat a případně vymáhat dodržování pravidel fóra.
4.2 Provozovatel je oprávněn kontrolovat a uchovávat IP adresu každého uživatele a to při každém jeho úkonu.
4.3 Provozovatel neručí za dostupnost a provoz fóra a služeb, zejména pak za případné výpadky způsobené odstávkou serveru, údržbou, hardwarovými či softwarovými závadami serveru, problémy s obsluhou serveru ani jakýmikoli externími vlivy či výpadky.

5. Práva a povinnosti uživatelů

Uživatelé se zavazují při používání fóra a to zejména při vkládání na fórum dodržovat následujících pravidel:
5.1 Je zakázáno na fórum vkládat nepravdivé, klamavé nebo zavádějící informace. Současně je zakázáno vkládat na server osobní údaje dotčených subjektů, bez současného doložení souhlasu těchto osob provozovateli.
5.2 Je zakázáno na fórum vkládat/šířit prostřednictvím fóra obsah, který porušuje autorská práva.
5.3 Je zakázáno jakýmkoli způsobem narušovat provoz fóra a služeb, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků fóra a zásahu do služeb a obsahu fóra jiným způsobem, než který umožňuje provozovatel v rámci standardně nabízených služeb fóra.
5.4 Je zakázáno prodávat e-mailingové databáze, nabízet rozesílání e-mailingu atp.
5.5 Je zakázáno vkládat příspěvky, které obsahují provizní odkaz.

6. Kreditní část

Dobití kreditu

Pro účely dobití kreditu je uživatel povinen vyplnit si fakturační údaje a při platbě vyplnit všechny povinné pole. Uživatel bere na vědomí, že nevyplněním všech potřebných polí nepovede ke správnému přičtení částky na účet.
Dobití částky nižší než Kč může být provozovatelem odmítnuto a/nebo se nemusí částka automaticky přičíst. V takovém případě kontaktujte administrátora.

Dobití kreditu lze provést v Přehledu účtu a to prostřednictvím bankovního převodu nebo platební brány PayPal.

Vyplacení kreditu

Výplata probíhá na základě žádosti o výplatu v Můj účet -> Stav účtu. V případě žádosti o výplatu postupuje žádost ke schválení. Peníze jsou převedeny okamžitě po schválení na bankovní účet, který uživatel vyplnil.
Po žádosti o výplatu se vybraná částka na účtu žadatele zablokuje do doby než je schválena (poté se odečte) nebo zamítnuta (poté se vrátí žadateli zpět na účet).

Výplata na živnost
V případě, že uživatel má živnostenské oprávnění, je povinnen zaslat fakturu provozovateli s fakturačními údaji uvedenými v bodě 3. Bez zaslání faktury není možné výplatu schválit.

Výplata bez živnosti
Pokud uživatel nemá živnostenské oprávnění, má na výběr, zda chce peníze vyplatit na dohodu o provedení práce nebo smlouvu o dílo.
Při výběru dohody o provedení práce, pak je mu ihned po vygenerování žádosti odeslána dohoda o provedení práce na e-mail, kterou je uživatel povinen podepsat a buď poštou odeslat na adresu sídla firmy nebo elektronicky oskenované na e-mail ze kterého mu žádost přišla.
Při výběru smlouvy o dílo, pak dává provozovateli souhlas - mandát, aby systém Copywriting mohl automaticky vystavit smlouvu o dílo. Taková smlouva je pak platná počátkem převodu peněz ze systému na účet uvedený ve smlouvě. Uživatel je pak povinen provést případné zdanění.

Vrácení kreditu lze uskutečnit pouze u kreditu, který si uživatel dobil v posledních 30 dnech od podání žádosti o vrácení.
Nelze vrátit kredit, který byl přičten jako bonus (např. za dobití vyšší částky; při různých akcích atp.).

7. Aukce

7.1 Každý příhoz v aukci je závazný a platný pouze tehdy, je-li uskutečněn přes aukční systém.
7.2 Prodejce se zavazuje, že výhru prodá uživateli s nejvyšší nabídkou, která byla nabídnuta během trvání aukce přes aukční systém.
7.3 Prodejce se zavazuje, že aukce bude po dobu trvání vystavena pouze na fóru WebDeal.cz
7.4 Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit aukci podle svého uvážení.
7.5 Je zakázáno přihazovat na své aukce, v případě zjištění se jedná o hrubé porušení obchodních podmínek fóra WebDeal.cz a může vést ke zrušení účtu a propadnutí veškerého kreditu provozovateli.
7.6 Pokud už uživatel využívá některou ze služeb fóra a má v ní vyplněné údaje, automaticky povoluje v aukcích jako prodávající platbu skrze kredit a souhlasí s poplatkem za prodej.
7.7 Není-li jinak uvedeno v aukci, prodejce hradí veškeré poplatky spojené s převodem výhry na kupce.
7.8 Vložení aukce do systému je zdarma.

8. Odpovědnost a sankce

8.1 Uživatel je plně odpovědný za obsah, který na fórum umístí. Provozovatel není povinen provádět a neprovádí průběžnou kontrolu veškerého obsahu, který uživatel na fórum umísťuje.
8.2 Uživatel prohlašuje, že je starší 18 let.
8.3 Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel může identifikační údaje o uživateli poskytnout osobám, jejichž práva byla jednáním uživatele (domněle či skutečně) poškozena, jakož i v případě, kdy to provozovateli ukládá zákon.
8.4 Uživatel bere na vědomí, že i v případě, že v souvislosti s obsahem na serveru dojde k porušení zákonů jiné země než České republiky, nese výlučnou odpovědnost za takové porušení uživatel.
8.5 Provozovatel odpovídá za obsah umístěný na server uživatelem či na žádost uživatele, jen (a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo (b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
8.6 V případě, že provozovateli vznikne škoda v důsledku porušení těchto podmínek a/nebo zákona uživatelem v souvislosti s užíváním serveru a jeho služeb, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným na server uživatelem, zavazuje se uživatel takovou škodu uhradit za provozovatele, a není-li to možné, nahradit takovou škodu provozovateli následně v plné výši a včetně ušlého zisku a dalších souvisejících škod, nákladů a ztrát.
8.7 Provozovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v souvislosti s využíváním služeb fóra, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným uživatelem či jinými uživateli na fórum.
8.8 Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi uživateli či mezi uživatelem a třetí osobou, vzniklých při využívání služeb serveru a/nebo sjednaných na serveru. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost, vážnost či závaznost obsahu (včetně návrhů, nabídek a jejich přijetí) umístěného na server uživateli, ani za splnění vzájemných závazků mezi uživateli anebo mezi uživatelem a třetí osobou sjednaných při využívání služeb serveru a/nebo na serveru.
8.9 Provozovatel je oprávněn při nedodržení těchto pravidel odepřít přístup na fórum konkrétnímu uživateli nebo všem uživatelům využívajícím stejnou IP adresu.
8.10 Provozovatel je oprávněn při nedodržení pravidel na jedné ze služeb spadajících pod fórum odepřít konkrétnímu uživateli přístup na všechny služby spojené s fórem a jeho registrací.
8.11 Pokud se uživatel nepřihlásí do systému déle než 1 kalendární rok (365 dnů), je provozovatel oprávněn mu zrušit účet a zbylé prostředky použít na rozvoj a údržbu systému.
8.12 Pokud činností uživatele vznikne provozovateli škoda, je provozovatel oprávněn tuto škodu nárokovat po uživateli, který ji zavinil.

9. Spory a arbitráže

Uživatelé mají možnost mezi sebou komunikovat prostřednictvím soukromých zpráv. Pokud se kupec s prodejcem dohodnou na platbě kreditem, pak soukromé zprávy slouží ke komunikaci mezi nimi. Pokud však mezi nimi nedojde ke shodě, mají možnost založit arbitráž.
Arbitrem sporů se určuje provozovatel, který každý případ posuzuje individuálně. Uživatelé mají v arbitráži 3 dni na reakci. Nezareaguje-li vyzvaná strana (prodejce/kupec) ve lhůtě, rozhodne arbitr dle svého uvážení. Rozhodnutí arbitra jsou konečně a neměnná.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají platnosti a jsou účinné 1. 5. 2017
Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit s účinností zveřejněním nové verze na serveru, není-li stanoveno jinak.
Provoz serveru, užívání jeho služeb a veškeré právní vztahy mezi provozovatelem a uživateli se řídí právním řádem České republiky. Případné spory týkající se soutěže bude rozhodovat příslušný soud České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.